دعاوی مالی

______________________________________________________________________

اموری که هدف مستقیم آن به دست آوردن مال است به مفهوم عامیانه مالی گفته میشود . این نوع دعاوی به همراه امور ملکی زیر مجموعه دعاوی حقوقی قرار میگیرد . فرد شاکی میتواند پس از مراجعه به خدمات قضایی محل سکونت ، دادخواست خود را تنظیم و ارائه دهد . پس از آن پرونده تشکیل شده و توسط خدمات قضایی به دادگاه حقوقی صالح ارجا داده میشود .

باید در نظر داشت که اصطلاح دعاوی مالی معنایی کلی دارد و به هر دعوایی هدفش به دست آوردن پول می باشد اطلاق میگردد . امور ملکی ، امور حسبی ، استرداد ، مهریه و … به نوعی دعاوی مالی تلقی میگردد . در زیر مواردی عام از دعاوی مالی توضیح کلی داده شده است .

مطالبه وجه ( چک ) :

اگر شخصی از دیگری مبالغی پول طلبکار باشد که برای اثبات طلب خود دلایلی دارد باید دعوا را مطرح نماید . اگر مبلغ دعوا تا سقف 20 میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده ( شاکی ) صالح است و بعد از مراجعه به خدمات قضایی پرونده به شورای حل اختلاف ارجا میگردد . در دعاوی بالای مبلغ 20 تومان دادگاه محل اقامت خوانده صالح می باشد . یعنی در نهایت دادگاه حقوقی آن را بررسی میکند .
باید در نظر داشت در دعاوی مطالبه وجه چک طبق قاعده و اصل کلی دادگاه ، علاوه بر محل اقامت خواننده ، محل انعقاد قرارداد و دادگاه محل بانک محال علیه صالح ( بانک صادر کننده چک ) جهت طرح دعوا تعیین کننده می باشد . لذا اگر صادر کننده چک در شهری دیگر باشد .
در شهرهایی که خدمات قضایی تاسیس شده باشه ، باید به این مراکز مراجعه گردد .

چک و سفته
مدارک : اصل سند چک و سفته و رسید عادی و قراردادهای مربوطه به چک و سفته مذکور ناشی از آن .
گواهی عدم پرداخت و واخاست برای سفته : این دو در صورتی است که خواهان بخواهد از مضایای ماده 273 قانون تجارت در باب مسئولیت تضامنی زهر نویس به همراه صادر کننده استفاده کند و همچنین زمانی که بخواهد از امتیاز تامین خواسته و توقیف اموال بدون پرداخت خسارت احتمالی استفاده نماید این مدارک لازم است .ضمن اینکه اگر در رابطه با مطالبه وجه شهودی دارد تکمیل کننده مدارک خود می باشید .

اگر به دنبال وکیل خوب در مشهد هستید با ما تماس بگیرید . دادیاران بهترین وکیل را در مشهد در اختیار شما قرار میدهد .

تماس با دادیاران